Olika hjälpmedel och stödformer kan underlätta studierna för den som har läs- och skrivsvårigheterl. Eftersom svårigheterna varierar individuellt, varierar också de lösningar som behövs. En metod som är lämplig för en, hjälper nödvändigtvis inte någon annan. Därför lönar det sig att prova olika hjälpmedel och stödformer som passar bäst för en själv.

Olika hjälpmedel presenteras bl.a. i boken Apuvälineitä erilaisten oppijoiden arkeen (Hjälpmedel i vardagen för personer som lär sig på annat sätt), utgiven av Erilaisten oppijoiden liitto (Förbundet för personer som lär sig på annat sätt). I boken, som kan beställas från förbundet, beskrivs också varifrån och hur man får hjälpmedel och var man kan prova dem.

Man kan ha nytta av hjälpmedel till exempel vid följande svårigheter i samband med dyslexi och inlärningssvårigheter:

 • skrivsvårigheter och stavfel
 • när man läser långsamt
 • studier i främmande språk
 • koncentrationssvårigheter
 • räkning
 • tidsanvändning
 • svårigheter att uppfatta tal
 • problem med närminnet
 • problem med motoriken.

Bandspelare, inspelningsapparater och bandande mp3-spelare

Bandande mp3-spelare och andra apparater som sparar ljud underlättar när man ska göra anteckningar. Med inspelningsapparater av tillräckligt god kvalitet kan man till och med spela in exempelvis lektioner, föreläsningar eller möten. Med hjälp av inspelningen kan man återgå till innehållet och till exempel göra anteckningar senare och vid undervisningstillfället enbart koncentrera sig på att lyssna.

Datorprogram och tillämpningar

Redan att enbart övergå till att skriva på dator i stället för att skriva för hand kan hjälpa, om man har problem i samarbetet/koordinationen mellan hand och öga och om det är mödosamt att skriva för hand.

För datorerna finns nuförtiden många olika program och tillämpningar, vilka man kan ha nytta av. En del av dem är gratis och en del avgiftsbelagda.

Med hjälp av ett rättstavningsprogram är det lätt att hitta och korrigera stavfel. En talsyntes kan ytterligare underlätta rättskrivningen. Man kan också ha nytta av en på förhand gjord textinmatning.

När man läser och skriver långsamt, kan gratisprogrammet Audacity vara till nytta. Med Audacity kan man exempelvis åt sig själv läsa in ljudanteckningar, vilka man kan överföra till mp3-spelaren eller mobiltelefonen om man så vill.

Med hjälp av datorns övningsprogram kan man öva till exempel rättskrivning, matematik, främmande språk och läsning. Dessa program uteslutar dock inte behovet av hjälpmedelel , utan fungerar som stöd vid inlärningen genom att förbättra färdigheterna.

Kameror, kameror i mobiltelefoner och videokameror

Den som skriver långsamt kan också använda exempelvis kamera, videokamera, kameran i mobiltelefonen eller webbkameran i den bärbara datorn för anteckningar

Talböcker

Talböcker kan vara till hjälp när man läser långsamt, mödosamt eller lätt läser fel. Det statliga specialbiblioteket Celia erbjuder all möjlig litteratur som talböcker åt bl.a. personer med läs- och skrivsvårigheter. Celia erbjuder både läroböcker samt skön- och facklitteratur.

Celias läroböcker i talboksformat är avgiftsbelagda. I den grundläggande utbildningen är det skolan som ansvarar för att talböcker skaffas åt dem som behöver sådana. . Inom andra stadiets utbildning är det i allmänhet studeranden själv eller föräldrarna som ser till att böcker anskaffas. År 2011 kostar en talbok för grundskolan 26 euro och en talbok för andra stadiet 18 euro. Läroböcker i talboksformat beställs från Celias nätbutik Oppari.

Celia har också ett stort urval av skön- och facklitteratur, som lånas avgiftsfritt. Det finns redan ungefär 3 000 barn- och ungdomsböcker. Totalt finns det 30 000 böcker och urvalet växer ständigt.

Man kan lyssna på Celias böcker till exempel via datorn. Celias talböcker har den ursprungliga bokens struktur, så man kan lätt bläddra i boken stycke för stycke eller till och med sida för sida. I boken kan man lämna/göra anteckningar och lägga till bokmärken samt reglera tal -hastigheten. Den största nyttan får man, om man laddar ner ett datorprogram avlyssningsprogram som lämpar sig för lyssna på talböcker . Böckerna kan också överföras exempelvis till en iPod eller någon annan mp3-spelare.

Ytterligare information och Celias talböcker hittar du på Celias hemsidor.

Bli kund hos Celia

Man kan bli kund hos Celia genom att fylla i en nätblankett. Blanketten bör fyllas i om man vill låna skön- och facklitteratur från Celia; de avgiftsbelagda läroböckerna kan man också beställa utan att vara kund. Därtill behöver Celia ett intyg eller en redogörelse över läs- och skrivsvårigheterna. Redogörelsen kan ges av en person som är insatt i läs- och skrivsvårigheter, till exempel en speciallärare, en skolpsykolog, en studiehandledare eller en neurolog. Redogörelsen kan skrivas direkt på nätblanketten.

Obs! Redogörelsen behöver inte vara ett officiellt intyg över dyslexi. Om du har frågor, kan du kontakta Celias kundtjänst.

Varifrån får man hjälpmedel?

Kommunerna ansvarar för kommuninvånarnas hjälpmedelstjänster. Undervisningsväsendet ansvarar för hjälpmedlen inom den grundläggande utbildningen . Hälsovården ansvarar för hjälpmedlen inom den medicinska rehabiliteringen och socialväsendet för hjälpmedel i dagliga aktiviteter.

FPA beviljar som yrkesinriktad rehabilitering krävande och dyra hjälpmedel för studier och arbete åt gravt funtionshindrade personer enligt behov.

Dyslektiker är i allmänhet inte berättigade till hjälpmedel via FPA. Men grava och komplexa inlärningssvårigheter kan utgöra undantag.

Vem som helst kan på egen bekostnad skaffa hjälpmedel. En del av hjälpmedlen är förmånliga, till och med gratis, medan andra är mycket dyra. Kostnadsfria eller billiga hjälpmedel är till exempel färgtransparanger, öronproppar, rättstavningsprogram i datorn, talsyntes och Celias talböcker.

Avgiftsbelagda hjälpmedel kan man köpa till exempel från företag som är listat på sidan Länkar.

Man kan också kontakta följande instanser:

Folkhälsans Resurscenter

Erbjuder svenskspråkig service för personer med behov av kommunikativt stöd, specialpedagogiskt stöd eller datorstöd.

 • Gör utredningar av kommunikations- och datorhjälpmedel
  • Kommunikationspärmar, talapparater, datorkommunikation
  • Dator som hjälpmedel, skrivhjälpmedel, mm
 • Lånar ut specialpedagogiska datorprogram åt barn med inlärningssvårigheter i och under skolåldern.
 • Har en specialpedagogisk utställning med facklitteratur och arbetsmaterial för elever med specialbehov.
 • Erbjuder konsultation och fortbildning inom området kommunikativ och specialpedagogisk miljö samt dator & datorprogram som hjälpmedel

Mera information finns på Resurscentrets hemsidawww.folkhalsan.fi/resurscenter

Lärum erbjuder:

 • Råd till barn och unga med behov av stöd
 • Råd till föräldrar och personal till barn och unga med behov av stöd.
 • Tips på lättläst litteratur
 • Handledning i användning av undervisningsmaterial som finns på Lärum

Mera information på Lärums hemsida www.larum.fi

SPERES erbjuder:

 • Råd till barn och unga med behov av stöd
 • Råd till föräldrar och personal till barn och unga med behov av stöd.

Mera information på SPERES hemsida www.speres.fi