Det finns många bra tips som hjälper dig som har läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningssvårigheter. Det lönar sig inte att bli ensam med sina problem.

Allmänna tips

 • Berätta om dina läs- och skrivsvårigheter. Att dölja dem kan ta mycket extra energi och minska på dina andra resurser.
 • Använd hjälpmedel av olika slag. Du kan läsa mer om dem på sidan för hjälpmedel.
 • I all inlärning är det viktigt att rikta uppmärksamheten på det man skall lära sig. Om du inte är fokuserad på uppgiften, lämnar den inte spår i minnet.
 • Det är lättare att koncentrera sig om du ser till att det finns så få störande moment i din omgivning som möjligt. För många är det lättare att koncentrera sig om man t.ex. lyssnar på musik.
 • Det är lättare att vara uppmärksam när man får tillräckligt med sömn och är utvilad.
 • För att du ska kunna upprätthålla uppmärksamheten är det bra att ta tillräckligt många pauser, t.ex. en paus på tio minuter med 45 minuters mellanrum.
 • Belöna dig själv. Gör något trevligt när du blivit klar med din uppgift.
 • Bestäm på förhand hur lång tid du tänker använda för uppgiften. Använd en klocka som ringer när tiden är ute. Det kan vara lättare att påbörja arbetet när du vet när du kan sluta. Det kan också hjälpa dig att koncentrera dig bättre.
 • Uppskatta i god tid hur länge det tar att utföra en viss uppgift och anteckna i din kalender när du tänker arbeta med den. Om du har omfattande arbeten, kan du sprida ut dem på flera dagar. Då känns arbetet inte så svårt.
 • Uppmuntra också andra att prata om sina läs-, skriv- och inlärningssvårigheter och att söka hjälp.

Tips för dig som läser

Den som har läs- och skrivsvårigheter läser ofta långsamt. Det valda sättet att läsa och de olika metoderna att gestalta det lästa, göra anteckningar och repetera har större inverkan på inlärningen än läshastigheten.

 • Läs texter som intresserar dig. All läsning är bra för att väcka ditt intresse för läsning och upprätthålla din läsfärdighet. Det är lättare att läsa korta och intressanta texter som handlar om bekanta ämnen och har formen av berättelser.
 • Använd talböcker. De gör det möjligt för dig att läsa till och med med slutna ögon.
 • Att läsa texten högt hjälper dig att läsa mera omsorgsfullt när du hör vad du läser. Berättelser med en intrig ökar din koncentration och hjälper dig att förutse den text som snart ska läsas.
 • Datorbaserade inlärningsprogram hjälper dig att läsa smidigare och förstå den lästa texten bättre. Det finns också program med vilka du kan öva upp din förmåga att uppfatta text och din uppmärksamhet. Också de här programmen inverkar på ditt läsande.
 • Gör anteckningar och markeringar. Det är lättare att lägga saker på minnet om du stryker under enskilda ord, skriver egna anteckningar eller anmärkningar i texten och upprepar de lästa sakerna högt för dig själv. När du gör anteckningar på det sätt som passar dig bäst, kan du skapa en uppfattning om den helhet som du ska lära dig. Samtidigt är det lättare att repetera stoffet och det hjälper dig också att läsa snabbare.

Tips för dig som skriver

De vanligaste problemen handla om stavning och om textens struktur.

 • Om det är svårt att komma i gång, kan du börja med att skriva enskilda ord och sedan utvidga dem till meningar.
 • När du ska skriva en längre text kan du börja med att skriva mellanrubrikerna och sedan skriva text under dem.
 • Du kan planera och strukturera den text som du ska skriva med hjälp av en mind map, som också kallas tankekarta.
 • Datorn och olika programvaror hjälper dig att lösa många rättskrivningsproblem.
 • Tänk på ändamålet med din text redan innan du börjar skriva den. Till vem är texten riktad, vem hoppas du att läser den? Är din avsikt att öva dig, eller skriva för din egen glädje eller förmedla ett viktigt budskap till någon annan? Textens ändamål och läsarkrets bestämmer vilken stil och vilka formuleringar du ska använda och hur lång texten ska vara.

Tips för dig som studerar främmande språk

För den som har läs- och skrivsvårigheter är det ofta mera arbetskrävande än vanligt att studera främmande språk. Men om du övervinner svårigheterna i början kan du uppnå goda färdigheter i främmande språk trots dina läs- och skrivsvårigheter.

 • Bekanta dig med språket också på andra sätt än genom skolstudier. Lyssna exempelvis på musik och radiokanaler, titta på filmer och tv-program eller läs tidningar.
 • Bekanta dig med det nya språket i praktiska situationer. Många lär sig främmande språk bäst i praktiska situationer och i olika aktiviteter, till exempel när de reser eller vistas utomlands.
 • När du läser en text på ett främmande språk, använd samma metoder som när du läser texter på ditt modersmål. Du kan exempelvis läsa texter högt och anteckna ord som förekommer ofta i texten.

Som källa till dessa tips har använts webbplatsen för projektet Lär dig att lära (Opi oppimaan) samt projektets publikationer om stöd och tjänster för vuxna med inlärningssvårigheter och om habilitering av vuxna med inlärningssvårigheter.