Tecken som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi kan ta sig uttryck på många sätt – en del har svårigheter att läsa och andra igen att lyssna. Men dyslexi kännetecknas i huvudsak av att man läser enskilda ord långsamt och att man läser fel. Ofta förekommer också skrivsvårigheter vid sidan av lässvårigheterna.

En orsak till dyslexi kan vara fonologiska svårigheter, d v s förmåga att urskilja språkets innehåll och form från varandra. Vid läsning kan symptomen till exempel vara att man läser långsamt och trevande, har svårigheter att höra rätt och vid stavning utelämnar man vokaler, kastar om konsonanter och utelämnar ändelser. Det kan vara svårt att förstå vad man läst, att känna igen ord i texten och att göra uppgifter som kräver läsning.

En person med dyslexi har i allmänhet svårigheter med rättskrivning, t.ex. kan det vara svårt att skilja mellan ljud som liknar varandra (t-d, p-b osv.), att skilja på kort och lång vokal (o-å, e-ä) eller på dubbelkonsonanter (ck, pp). Dessutom har många också svårt att producera text. Dyslexi betyder inte att man har svårigheter med förståelse. I så fall kan det handla om mera omfattande inlärningssvårigheter.

Dyslexi uppträder sällan som bara läs- och skrivsvårigheter. I allmänhet syns svårigheterna särskilt i främmande språk. Till dyslexi hör ofta svårigheter i matematik, i motorik och i att upprätthålla uppmärksamheten samt ett snävt korttidsminne. Ofta har man också svårt att gestalta tiden och tidtabeller.