Screeningtest och individuella test

Om svårigheterna närmast handlar om läsning och skrivning kan det räcka med ett kortare screeningtest. Speciallärare och psykologer har olika screeningtest och individuella test för elever i olika stadier. Screeningtest för läs- och skrivsvårigheter kan också användas i grupp.

Det individuella läs- och skrivtestet är som namnet anger, avsett att användas för individuella undersökningar. Med hjälp av testet kartlägger man följande områden: läshastighet, lästeknik, läsförståelse, rättstavning samt skrivhastighet och skriftlig framställning.

Neuropsykologisk undersökning

En neuropsykologisk undersökning är befogad då svårigheterna är mera omfattande och det också förekommer minnes- och koncentrationssvårigheter eller visuella gestaltningssvårigheter. En omfattande undersökning är också på sin plats om kortare test inte ger en tillräcklig förklaring på de problem man upplever till exempel i studier eller i vissa arbetsuppgifter.

Neuropsykologiska undersökningar kan göras vid sjukhusens neurologiska och foniatriska kliniker samt av privata neuropsykologer. Privata neuropsykologiska tjänster erbjuds på olika håll i landet. Kontaktuppgifter till neuropsykologer hittar du på Psykologförbundets hemsidor.

Det är möjligt att med läkarremiss få undersökningen gjord via den offentliga hälsovården. Om man själv betalar undersökningen, behövs en läkarremiss för att få ersättning från FPA. Utan remiss måste man själv betala alla kostnader. Försäkringsbolagen eller arbetshälsovården kan i vissa fall också ersätta kostnader för dessa undersökningar.

Neuropsykologiska undersökningar kan också ordnas av yrkesvalspsykologerna vid arbetskraftsbyråerna, ifall det krävs en utredning över inlärningssvårigheterna med tanke på yrkesval och studiemöjligheter.

Förutom psykologer gör också talterapeuter och speciallärare undersökningar/utredningar gällande läs- och skrivsvårigheter. Talterapeuter och speciallärare bedömer läs- och skrivfärdigheter och andra svårigheter som hänför sig till dem.

En del psykologer, speciallärare och talterapeuter kan också erbjuda privata tjänster.