Lukivaikeuteen ja muihin oppimisvaikeuksiin on mahdollista löytää hyviä selviytymiskeinoja. Kenenkään ei kannata jäädä yksin ongelmiensa kanssa.

Yleisiä vinkkejä

 • Kerro lukivaikeudestasi muille. Asian salaaminen tai peittely voi kuluttaa kohtuuttomasti ylimääräistä energiaa, mikä on pois muista voimavaroista.
 • Käytä hyväksi erilaisia apuvälineitä. Niistä voit lukea lisää Apukeinot-sivulla.
 • Kaikessa oppimisessa tarvitaan tarkkaavuuden kohdentamista opittavaan asiaan. Jos opittava asia ei ole huomion kohteena, siitä ei jää mieleen selkeitä muistikuvia
 • Tarkkaavuuden kohdentamista voi helpottaa minimoimalla ympäristön häiritsevät ärsykkeet. Toisia auttaa keskittymään esimerkiksi musiikin kuuntelu, joka peittää hälyäänet alleen.
 • Tarkkaavuuden ylläpitoa voi auttaa huolehtimalla sopivasta vireystilasta. Riittävän levänneenä jaksaa keskittyä pitkiäkin aikoja.
 • Riittävä tauotus on tarkkaavuuden ylläpidon ehdoton edellytys. Kymmenen minuutin tauko esimerkiksi 45 minuutin välein pitää keskittymistä vireillä.
 • Palkitse itsesi. Päätä, mitä mukavaa saat tehdä suoriuduttuasi jostakin tietystä tehtävästä.
 • Kokeile kannustimena tehtävän aloittamisessa käyttämäsi ajan rajaamista etukäteen. Voit laittaa kellon soimaan vaikka tunnin kuluttua ja päättää, että silloin saa lopettaa. Aloittaminen ei tunnu niin vaikealta, kun tiedossa on aika, koska työskentely päättyy ja ajatukset pysyvät paremmin käsillä olevassa tehtävässä.
 • Suunnittele hyvissä ajoin, kuinka paljon aikaa tietyn tehtävän tekeminen vie ja merkitse kalenteriisi, milloin aiot työskennellä asian parissa. Jaa isot työt pieniin osiin usealle päivälle, niin urakka ei tunnu mahdottomalta.
 • Kannusta muitakin puhumaan luki- tai oppimisvaikeuksista ja hakemaan apua

Vinkkejä lukemiseen

Lukivaikeudet ilmenevät usein lukemisen hitautena. Lukutavat, luetun jäsentämis- ja muistiinpanotekniikat sekä kertaamistottumukset vaikuttavat oppimiseen enemmän kuin lukemisen nopeus.

 • Lue itseäsi kiinnostavaa materiaalia. Lukemisinnostuksen herättämiseen ja lukutaidon ylläpitoon sopii kaikenlainen itseä kiinnostava lueskelu. Tekstin lukemisen työläyttä vähentää aiheen tuttuus, kiinnostavuus, tekstin pituus ja tarinan juonellisuus.
 • Käytä äänikirjoja. Ne antavat mahdollisuuden lukemiseen jopa silmät ummessa.
 • Ääneen lukeminen ja luettavan tekstin samanaikainen kuunteleminen tukevat lukemisen tarkkuutta. Juonelliset tarinat lisäävät keskittymistä ja auttavat ennakoimaan tulevaa tekstiä.
 • Tietokoneavusteiset oppimisohjelmat tukevat sekä lukemisen sujuvuutta että ymmärtävää lukemista. Samoin hahmottamista tai tarkkaavuutta harjaannuttavat ohjelmat vaikuttavat lukemiseen.
 • Tee muistiinpanoja ja -merkintöjä. Yksittäisten sanojen alleviivaus, tekstiin tehdyt omat merkinnät tai reunahuomautukset ja ääneen kertominen tukevat muistiinpainamista. Muistiinpanojen tekeminen itselle sopivimmalla tavalla jäsentää opittavaa kokonaisuutta, tukee asioiden kertaamista ja siten nopeuttaa lukemisprosessia.

Vinkkejä kirjoittamiseen

Tyypillisesti kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia ilmenee oikeinkirjoituksessa ja tekstin jäsentämisessä.

 • Jos alkuun pääseminen on hankalaa, voi ensin kirjoittaa vain yksittäisiä sanoja ylös ja vähitellen laajentaa niistä lauseita.
 • Laajemmassa kirjoitustyössä voi ensin kirjoittaa ylös väliotsikot ja lisätä vähitellen tekstiä niiden alle.
 • Ajatuskartan (mindmap, käytetään myös käsitekartta -nimeä) avulla voi suunnitella ja jäsentää kirjoitettavaa tekstiä.
 • Tietokoneella kirjoittaminen ja erilaiset apuvälineohjelmat auttavat monissa oikeinkirjoituksen pulmissa.
 • Pohdi kirjoittamasi tekstin käyttötarkoitusta jo ennen aloittamista. Kenelle teksti tulee, kenen toivoisi sen lukevan? Onko tarkoitus harjoitella tai kirjoittaa itselleen vai kertoa tärkeä viesti jollekulle? Tekstin tarkoitus ja lukijakunta määräävät tarvittavan tekstityylin, sen pituuden ja sanamuodot.

Vinkkejä vieraiden kielten opiskeluun

Lukivaikeuden yhteydessä vieraiden kielten opiskelu on yleensä tavallista työläämpää. Jos alun työläyden voittaa, ei lukivaikeus estä hyvänkään kielitaidon saavuttamista.

 • Tutustu kieleen myös muulla tavoin kuin koulumaisesti opiskellen. Kuuntele esimerkiksi musiikkia ja radiokanavia, katso elokuvia ja tv-ohjelmia tai lue lehtiä.
 • Tutustu uuteen kieleen käytännön tilanteissa. Monet oppivat parhaiten kieliä käytännön tilanteissa ja toiminnan yhteydessä, esimerkiksi matkustaessaan tai oleskellessaan ulkomailla.
 • Käytä vieraskielisen tekstin lukemisessa samoja keinoja kuin omalla äidinkielellä lukiessa. Esimerkiksi lue vieraskielisiä tekstejä ääneen. Usein toistuvat sanat kannattaa kirjoittaa itselle muistiin.

Vinkkien lähteenä on käytetty Opi oppimaan -hankkeen nettisivuja sekä hankkeen julkaisuja Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona.